Адыгэбзэм и егъэджыным теухуауэ екlyэкla lyэхушхуэм щыгъуэ зэрымыщlэкlэ къэсцlыхуат мы лlы къуэгъу лъагъугъуафlэр.

Гупсэхуу къызэдаlуэри, lуэхум и хэкlыпlэ хъунум егупсысу, жэуап къызитыжынуи сыкъигъэгугъащ.

Етlyaнэ махуэм занщlэуи сриджащ...

Абдежым щыщlидзэри, (сэ хьэкумэтым сратакlэт), "уэ пхуэшэчынкъым хьэкумхэм ущlэсыну, сэ уэчылу уи пlэкlэ сыкlyэнщ", жиlэри, езыр щlыхьащ.

Хьэкум тlощlрэ плlым щlэсащ, икlи сыкъихъумэу, икlи си уэчылу, икlи зэ димыгъэхуу.

Илъэситlкlэ адыгэбзэри сэри хьэкумэтым дыщихъумащ... Абы лэжьыгъэшхуэу иригъэкlуэкlар, ар псалъэкlэ пхуэlyэтэщlынукъым... Лъэпкъым папщlэ абы илэжьар ар тхылъ зыбжанэ хъунущ.

Лъэпкъым и нэхъ лlыфlхэм щыщy, губзыгъэу, lущу, щlэныгъэ лъэщ зыбгъэдэлъу, хэти дэlэпыкъуэгъу хуэхъуу, адыгэм папщlэ лъэкlри лъэмыкlри зыщlэу диlар зэрытхэкlыжрэ илъэс хъуащ... lущым хешыр езым и шыхулъагъуэ...

Муlэед хиша лъагъуэм тету, къытхуигъэна псалъэхэр, лэжьыгъэхэр щапхъэу къащтэу, адыгэ гъащlэм къыпищэурэ, дяпэкlи гъуэгуанэ кlыхь ди щlалэгъуалэм якlуну догугъэ.

Шэшэн Муlэед псэ къабзэу, адыгэпсэу, нэгъэсауэ адыгэлly дунейм тетащ.

Зы лlыр шуудзэкъым, жаlэ. Шуудзэ псом яхузэфlэмыкlын зэфlихащ Муlэед...

Псэууэ щlым щlэлъщ, жыхуаlэращи, мыкlyэдыжыну и цlэр дунейм къытринащ.

И ахърэтыр нэху ухъу...

 

Мейрам Багъэпщ


 

 

лента новостей

посещаемость

Пользователи
1
Материалы
1625
Кол-во просмотров материалов
10446318