Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и Iэтащхьа къэлэныр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ
КIуэкIуэ Кэзбек Валерэ и къуэм деж
 
 
Зи щIыхьыр ин Кэзбек! Егъэджаныгьэм и хабзэм зэхъуэкIыныгъэ халъхьэну Урысейм и парламентыр иужь зэрихьэрэ дытогузэвыхь ди сэбийхэм я къэкIуэнум, адыгэ лъэпкъыр абы икIуэдыкIынкIэ зэрыхъунум. Сэбийм и анэдэлъхубзэр къыIурыпчым, уи лъэпкъыр богьэкIуэдыж, е пIурачыну яужь къихьэу щытмэ, лъэпкъ укъызыхэкIар, ягьэкIуэдыну я ужь итхэу аращ.
Псоми ящIэ, я лъэпкъ, я хэку, я къэрал яхъумэжын щхьэкIэ, Iэщэфащэм мылъкушхуэ зэрытырагъэкIуадэр, уеблэмэ я псэр зэрыщIатыр. Ауэ дэ ди лIыкIуэ - депутатхэм, ди къулыкъущIэхэм я псэр ятын дэнэ-къэна?  Урысейм, Къэбэрдей- Балъкъэрым я конституцияхэм пэщIэувэу, ди бзэр, ди хабзэр, ди хуитыныгъэр ирагьэкIакIуэу, хабзэ къащтэ, МэзкукIэ апхуэдэущ къызэриIукIар, - жаIэри. Абы и щыхьэтщ ди лIыкIуэхэр Урысейм и парламентым Iэ щызыIэтахэр щыгъуазэт, ди республикэм и жылагъуэхэр зэрымыарэзыр, а Iэ зытрадза еджапIэхэм бзэр зэраджын хуей хабзэмкIэ. Ди Республика парлэментри ди къулыкъущIэхэри зытелажьэр, кIэщIу,гурыIуэгьуэу жыпIэма, я мылъкур, я "шэнт щабэр" яхъумэжын щхьэкIэ, янэ къэзылъхуар ящэжынущ, я лъэпкъым и гьащIэр щрагъэнэнущ.
Кэзбек! Зэрынэрылъагъущи, дэ дыхуэныкъуэщ, япэрауэ, лIыкIуэу Урысейм и парламентым дгьэкIуэн гуп. ЕтIуанэрауэ, «по» пымыту къулыкъущIэ гуп, ди республикэм Къэбэрдей-Бэлъкъэр жиIэу щIыфIащар, Конституцэ, Гимн, Нып, Парламент щIыдиIэхэр, адыгэхэмрэ, балъкъэрхэмрэ лъэпкъышхуэхэм хэмышыпсыхьыжыным зэрытеухуар, къызыгурыIуэн.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и япэ президент КIуэкIуэ Валерэ фIыуэ къыгурыIуэт зэгурыIуэныгъэ, мэмырыгъэ щыIэн щхьэкIэ, республикэр къызытехъукIа лъэпкъитIым я бзэм пщIэ хуэщIын зэрыхуер, икIи абы къыхэкIкIэ  - бзищри, къэралыбзэу ягьэуващ. Иджы ди депутатхэр абы ебэкъуэри, егьэджакIуэхэр, еджакIуэ цIыкIухэр, адэ-анэхэр бэлыхь хадзащ.
Республикам, ипэкIэ зы лъэбакъуэкIэ плъэфу зы адыги, балъкъэри ису къыщIэкынкъым, анэдэлъхубзэр пшIэншэу къагъэнэну зэрыхэтхэм имыгьэгузавэ.
Налшыч къалэ Гимназия №I4 щекIуэкIа мыхъумыщIагьэхэм ехьэлIауэ, анэдэлъхубзэр егьэджэным теухуауэ гэзетхэм тхыгьэ зыбжанэ къытехуащ, абыи  дигьэпIейтеящ, мыпхуэдэ тхыгьэкIи зыпхуэдгьэзэным щхьэусыгъуэ хуэхъуар   аращ.
Бзэр тIфIэкIуэдым, лъэпкъри абы икIуэдыкIынущ. Ар къэмыгъэхъуным нэхъ къэлэн нэхъыщхьэ республикэм илъкъым. Пэжагьэ-зэхуагьэм дытетым, зэгурыIуэныгьэ-зэкъуэтыныгьэ тхэлъым, къулыкъущIэхэмрэ къэрэхьэлъкъымрэ щхьэж и къэлэныр ягьэзащIэу дыздэлажьэм, псори тхузэфIэкIынущ.
Алыхьым и нэфIыр зыщихуэн Казбек! Ди респбликэм и Конституцэр, нэхъапэхэм къащта  хабзэ нэхъыщхьэхэр, нобэ лIыкIуэу-депутату диIэхэм ирамыгъэкIэкIуэн, ирагъэкIэкIуар зэрагьэзэхуэжыным теухуауэ уинэ-уиIэ тебгъэтыну дынолъэIу. Абы къыдэкIуэу зыпхудогьазэ, Гимнэзия №I4-нэм  анэдэлъхубзэ егьэджыным теухуауэ мыхъумыщIагьэ куэд зезыхьахэм, я пэщIэта Багъ Марям, фIыщIэ тхылъ ептыну, адрей еджап1эхэм Марям зыпэщIэта лъэпо-щхьэпохэм хуэдэ къыщымыхъун, сэбийхэм сыхьэт бжыгъэхэр яфIэмыкIуэдын папIщIэ, къуэншахэм жэуап ебгьэхьыну.
 
Пщ1э къыпхуэзыщ1хэу Арщыдан къуажэдэсхэу: Мысрокъуэ Мачраил, Жыгун Аскэрби, Арахъэ Резуан, Къэтинэ Мулид, Къущхьэ Анатолий, Жылэтеж Аслэн, Къущхьэ Леонид, Хьэныкъуэ Хьэдис.
 
05.02.2019 гъ 

 

лента новостей

посещаемость

Посетители
1
Материалы
1239
Количество просмотров материалов
4931379